Fondsen voor mensen met een visuele beperking

Stichting Vakantiefonds voor Blinden en Slechtzienden Brabant

Contactgegevens

Borgharensingel 14, 5043 ZM  TILBURG, 013-5701438, 06-12949774, vakantiefondsbrabant@gmail.com, RSIN: 816693882

Doelstelling

Het vakantiefonds voor blinden en slechtzienden is een fonds dat door Blizo Werkgemeenschap ter gelegenheid van haar gouden jubileum in 1981 is aangeboden aan de visueel gehandicapten in Noord-Brabant. De stichting Vakantiefonds voor blinden en slechtzienden streeft er naar om voor de mensen die behoren tot deze doelgroep, het financieel mede mogelijk te maken om zelf op vakantie te gaan. Dit doel probeert ze te bereiken door een geldelijke bijdrage te leveren in de extra kosten voor begeleiding. Immers als je blind dan wel zeer slechtziend bent en op vakantie wilt gaan, dan heb je daarbij vaak begeleiding nodig. En dat brengt uiteraard kosten met zich mee. In deze extra kosten wil het vakantiefonds een bijdrage leveren tot maximaal € 250. De bijdrage hangt af van het inkomen van de aanvrager en de hoogte van de begeleidingskosten.

Het fonds is bedoeld voor mensen die blind dan wel zeer slechtziend zijn, wonen in de provincie Noord-Brabant en op vakantie gaan en daarbij begeleiding nodig hebben.

Wel zijn er nog enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden te weten:

  1. het moet hier gaan om een bij voorkeur individuele vakantie. Ook voor deelnemers aan een groepsvakantie bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op het fonds. Wel is het dan noodzakelijk dat elke visueel gehandicapte die aan die vakantie deelneemt een aanvraagformulier instuurt;
  2. het inkomen mag niet hoger zijn dan €1000 netto per maand;
  3. het aanvraagformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld en voorzien van een handtekening teruggestuurd te worden naar het adres wat vermeld staat bovenaan het aanvraagformulier;
  4. men kan slechts eenmaal per jaar een beroep doen op het fonds.

Alleen die aanvragen welke vergezeld worden van de in het aanvraagformulier vermelde documenten zullen behandeld worden.

Hoe kunt u een beroep doen op dit fonds?

Op deze website downloadt u het aanvraagformulier  dat u ingevuld en ondertekend terugstuurt naar bovenstaand adres. Het aanvraagformulier is ook schriftelijk, per e-mail of telefonisch opvraagbaar. U ontvangt dan per omgaande een aanvraagformulier. U mag ervan verzekerd zijn dat uw gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld. Mocht U nog vragen hebben bel gerust naar bovenstaand nummer.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018 en beloningsbeleid

De heer E.C.J. van Peppen (voorzitter)

Mevrouw A. Koper-Griek (secretaris)

De Heer A.J.M. Spruijt (vicevoorzitter)

De heer J.A.H. Bechtold (penningmeester)

De heer M.P. Rijk (lid)

Mevrouw M.S.A. Meulen (lid)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte reiskosten bij het uitvoeren van hun bestuurstaak.

Download hier het aanvraagformulier

Download hier de activiteitenverantwoording over 2020

Download hier de jaarrekening over 2020